• کودتای سوم اسفند 1299توسط رضاخان میرپنج

    کودتای سوم اسفند 1299توسط رضاخان میرپنج

    در سوم اسفند 1299 کودتای رضاخانی در ایران ؛ سرانجام گروهى از نمایندگان وابسته، به نیرنگ روى آوردند، مدرس را به بهانه آشتى با رضاخان در منزل قوام السلطنه نگاه داشتند و در غیاب وى سردار سپه با 92 راى مثبت مجلسیان قدرت را به دست گرفت.

رفتن به نوار ابزار