مجمع نیکوکاران

معرفی فعالیت مجمع نیکوکاران مولی الموحدین مؤسسه خدماتی فرهنگی علوم اسلامی

#مجمع_نیکوکاران وابسته به موسسه خدماتی فرهنگی علوم اسلامی با هدف ترویج فرهنک خیر و احسان و نیکوکاری در جامعه اسلامی ، علوی ، فاطمی و مهدوی و جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی خیرین و نیکوکاران جهت هدایت و دست گیری از نیازمندان آبرومند جامعه