دسته: سیستان و بلوچستان

اخبار استان سیستان و بلوچستان

تجمع یکصد هزار نفری دهه نودی سلام فرمانده-پنجشنبه پنجم خرداد 1401

— —  — اجتماعات سلام فرمانده-پسران اهل سنت سیستان و بلوچستان — — — اجتماعات سلام فرمانده-دختران اهل سنت سیستان…