فرهنگی

این الرجبییون … کجاییند رجبییون

* “رجب” در لغت نام نهری در بهشت است.
رعایت كنندگان حرمت ماه رجب و عاملین به اعمال آن را “رجبیون” نامند. همانا كه در قیامت فرشته ای ندا می دهد:«أین الرجبیون»، كجایند افرادی كه ماه رجب را محترم شمرده و اعمالی از آن را انجام داده اند.