• رئیس‌جمهور: گزینش گران شایسته، شایستگان را گزینش خواهند کرد

    رئیس‌جمهور: گزینش گران شایسته، شایستگان را گزینش خواهند کرد

    رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه گزینش شایستگان نباید متاثر از نگاه های حزبی و جناحی باشد، گفت: اگر چانه‌زنی، توصیه و سفارش جای عدالت را بگیرد، این همان جایی است که حقوق مردم ضایع می‌شود.

  • ساماندهی قراردادها و استخدام‌ها در دولت سیزدهم آغاز شد

    ساماندهی قراردادها و استخدام‌ها در دولت سیزدهم آغاز شد

    یوسفی عضو هیات رییسه مجلس: 🔹سامان بخشیدن به قراردادها و استخدام‌ها در دستگاه‌های مختلف با مدیریت لطیفی آغاز شد که بیانگر عزم دولت و رییس سازمان اداری و استخدامی، بر ساماندهی و عدالت در پرداخت‌هاست. 🔹رییس جمهور طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی می‌تواند بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای با

رفتن به نوار ابزار