• ساماندهی قراردادها و استخدام‌ها در دولت سیزدهم آغاز شد

    ساماندهی قراردادها و استخدام‌ها در دولت سیزدهم آغاز شد

    یوسفی عضو هیات رییسه مجلس: 🔹سامان بخشیدن به قراردادها و استخدام‌ها در دستگاه‌های مختلف با مدیریت لطیفی آغاز شد که بیانگر عزم دولت و رییس سازمان اداری و استخدامی، بر ساماندهی و عدالت در پرداخت‌هاست. 🔹رییس جمهور طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی می‌تواند بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه‌ای با

رفتن به نوار ابزار